Artykuł treść

Ścieżkę edukacyjną „Święte Ługi”, wytyczono w pobliżu drogi Częstochowa – Łask.

Zobacz mapkę (48 KB Uroczysko „Święte Ługi” stanowi kompleks leśno-torfowiskowy o powierzchni 133,91 ha. Większość tego obszaru zajmują zbiorniki wodne, powstałe w miejscu wyeksploatowanego przez miejscową ludność torfu. Teren ten obecnie stanowi ostoję wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt, których walory chronione są w postaci utworzonego tu użytku ekologicznego. Jest to jedna z prawnych form ochrony przyrody, która pozwala na zachowanie tych unikatowych zasobów genowych. Obecnie ochrona torfowisk i obszarów podmokłych należy do najważniejszych zadań w ochronie polskiej przyrody. „Święte Ługi” stanowią „dom wielu niezwykłych mieszkańców” i dlatego tak ważna jest ochrona tego miejsca, tym skuteczniejsza im lepiej je poznamy.

Wyznaczona ścieżka przyrodniczo-krajobrazowa ma celu przybliżenie nam tego ekosystemu jako siedliska cennej flory i fauny, a także świadka tragicznych wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej. Ścieżka wyposażona jest w urządzenia obserwacyjne i wypoczynkowe w postaci wieży widokowej, pomostów widokowych, wiaty z miejscem na ognisko oraz dwóch miejsc postojowych wyposażonych w ławki. Na trasie przebiegu ścieżki umieszczonych jest 20 tablic edukacyjnych.

Trasa ścieżki edukacyjnej została wytyczona wokół północnego zbiornika „Świętych Ługów”. Długość ścieżki wynosi 3,5 km, a czas jej przejścia około 2 godzin. Jej przebieg oznakowano czerwonymi strzałkami kierunkowymi.
Ścieżkę można zwiedzać pieszo indywidualnie lub w zorganizowanych grupach. Dodatkowo można odwiedzić stary cmentarz Ewangelicko-Reformowany oraz zabytkowy park podworski, który został wyposażony w wiatę i miejsce na ognisko. Od początku ścieżki do cmentarza jak również do wiaty jest około 2 km.