Cennik na dzierżawę gruntów przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej i gospodarki łowieckiej na rok 2013 w Nadleśnictwie Rajgród

 

ZARZĄDZENIE NR 43/2013

Nadleśniczego  Nadleśnictwa  Rajgród w Tamie

z  dnia 17 grudnia 2013 r.

 

w sprawie wprowadzenia cennika na dzierżawę gruntów przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej i gospodarki łowieckiej na rok 2014 w Nadleśnictwie Rajgród

 

Znak: SA-021-3/13

 

Na podstawie art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U.Nr.12, poz. 59 z 2011r.) oraz § 22 ust. 3  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam, co następuje:

 
§1.

Wprowadzam cennik na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej i gospodarki łowieckiejna rok 2014, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród nr 46/2012  z dnia 31.12.2012 r. w sprawie wprowadzenia cennika na dzierżawę gruntów przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej i gospodarki łowieckiej na rok 2013.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

NADLEŚNICZY
inż. Marian Podlecki
 
 
 
 
Otrzymują:

1.     Tablica ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa Rajgród

2.     Tablice ogłoszeń w kancelariach leśnictw

3.     Strona internetowa nadleśnictwa Rajgród


 
Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 43/2013
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rajgród
z dn. 17.12.2013r.

Cennik na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa, będących w zarządzie Nadleśnictwa Rajgród użytkowanych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej i gospodarki łowieckiej

 na rok 2014
 

Kategoria Dzierżawcy

Rodzaj użytku

Klasa gruntu

Wysokość dzierżawy w q żyta za 1 ha

Cena za q żyta zgodnie z komunikatem prezesa GUS za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.

(zł)

Cena z dzierżawę 1 ha fizycznego

(zł) za rok

1
2
3
4
5
6

Dzierżawca indywidualny/

Przedsiębiorstwo

Rola;

 

Łąka;

 

Pastwisko;

 

Sad;

 
IV
5,4
69,28
374,11

V

4,6
69,28
318,69

VI

3,8
69,28
263,26

Dzierżawca - Koło Łowieckie

Rola;

 

Łąka;

 

Pastwisko;

 

Sad;

 
 
 

IV

2,7
69,28
187,06

V

2,3
69,28
159,34

VI

1,9
69,28
131,63

Poletko łowieckie na gruntach leśnych do użytkowania rolniczego i uprawy roślin służących zwierzynie jako żer.

1,5
69,28
103,92

Nadleśniczy:

inż. Marian Podlecki