Ochrona ppoż.

        Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie zaliczona jest do I kategorii zagrożenia pożarowego. Spośród 35 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP, 24 jednostki zaliczone są do I kategorii, a pozostałe 11 do II kategorii zagrożenia. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu pożarów są w szczególności długotrwałe okresy suszy, silne wiatry, a głównym sprawcą jest człowiek.

 Mapa nadleśnictw z podziałem na kategorie zagrożenia pożarowego lasu znajduje się pod poniższym linkiem:

Mapa kategorii zagrożenia pożarowego lasu

        Na terenie RDLP w Szczecinie w 2012 powstało 250 pożarów lasu na ogólną powierzchnię 14,02 ha. 

Liczba oraz powierzchnia pożarów od 1992 do 2012 roku na terenie RDLP w Szczecinie

       Najwięcej pożarów lasu w 2012 roku miało miejsce na terenie Nadleśnictwa Kliniska (32 pożary o powierzchni 1,43 ha) oraz na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje
(29 pożarów o powierzchni 1,25 ha), natomiast na terenie Nadleśnictw: Barlinek i Dobrzany nie odnotowano ani jednego pożaru lasu.


Poniższe wykresy obrazują liczbę oraz powierzchnię pożarów lasu w 2012 roku w poszczególnych nadleśnictwach.

Liczba pożarów lasu w nadleśnictwach RDLP w Szczecinie w 2012r

 

Powierzchnia pożarów lasu w nadleśnictwach RDLP w Szczecinie w 2012 roku.

  

 Najwięcej pożarów lasu wybuchło na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Przeciętna powierzchnia jednego pożaru:

        Przeciętna powierzchnia jednego pożaru od wielu lat systematycznie spada, zwłaszcza od 1993 roku, co wynika m.in. z podejmowanych działań inwestycyjnych
w zakresie doskonalenia organizacji ochrony przeciwpożarowej  a przede wszystkim dzięki ciężkiej i ofiarnej pracy Leśników, Zawodowych Strażaków i Strażaków Ochotników, jak również dzięki doskonałej współpracy pomiędzy tymi służbami.

 

       

Przeciętna spalona powierzchnia w 2012 roku (0,06 ha/1pożar) była niższa w stosunku do poziomu roku 2011 (0,10 ha/1 pożar) i była najniższa w okresie od 1992 roku. Ze względu na dużą ilość opadów atmosferycznych, 2012 rok charakteryzował się mniejszym zagrożeniem pożarowym dla lasu niż lata ubiegłe.


 Przyczyny pożarów lasu

Najczęstszymi przyczynami pożarów lasu w 2012roku były:

  • podpalenia -  34,4 % 
  • nieostrożność osób dorosłych - 33,20 % 
  • nieustalone - 12,40 %.

 

 

 

Wykrywanie pożarów lasu:

Najwięcej pożarów lasu, w 2012 roku, zostało wykrytych dzięki sprawnie działającemu systemowi monitoringu obszarów leśnych. Ogromny udział w wykrywaniu pożarów lasu, na samym początku ich rozwoju, mają osoby wypoczywające w lesie, jak i podróżujące przez obszary leśne. 
 

 

Organizacja ochrony przeciwpożarowej:

Organizacja ochrony przeciwpożarowej w RDLP Szczecin oparta jest na systemie szybkiego wykrywania i alarmowania o pożarze oraz skutecznej akcji gaśniczej.

  Powyższy cel jest realizowany przy pomocy:

1.Sieci obserwacyjno-alarmowej

        Obszar RDLP w Szczecinie monitorowany jest przez system  31 kamer telewizji użytkowej umocowanych na 32-40 m masztach oraz 24 dostrzegalni przeciwpożarowych. Łączność prowadzona jest przy użyciu 79 stacji bazowych łączności bezprzewodowej, 719 stacji ruchomych, 882 telefonów stacjonarnych oraz 1257 telefonów komórkowych.
        W okresie dużego zagrożenia pożarowego obserwacja naziemna wspomagana jest obserwacją lotniczą przy pomocy 4 samolotów patrolowo-gaśniczych, 1 śmigłowca oraz 1 samolotu patrolowego.

 


Kamera Manta FPS56 w Nadleśnictwie Kliniska (fot. Maciej Lipka)

        W 2012 roku w 4 nadleśnictwach zostało zakupionych i wymienionych 5 kamer HD telewizji użytkowej, w tym dwie z dofinansowaniem ze środków PROW.

 

 2. Taboru samochodowego

Nadleśnictwa RDLP w Szczecinie dysponują pięcioma średnimi samochodami gaśniczymi w tym jeden zakupiony w 2011 roku dla Nadleśnictwa Rzepin.

        Ponadto na wyposażeniu baz sprzętu przeciwpożarowego wszystkich nadleśnictw znajduje się 35 samochodów patrolowo-gaśniczych, w tym 27 samochodów Land Rover z modułem gaśniczym wysokociśnieniowym, zakupionych w latach 2002-2004 w ramach realizacji programu Phare CBC 2000 Polska-Niemcy, jeden zakupiony w 2009 roku (Nissan Navara) oraz dwa w 2011 roku (Toyota Hilux) przy współfinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
        W 2012 roku zostały zakupione i wymienione dwa samochody patrolowo gaśnicze, na potrzeby Nadleśnictw: Goleniów i Bolewice.

  3.Sieci Automatycznych Meteorologicznych Punktów Pomiarowych

 Na terenie RDLP w Szczecinie jest zlokalizowanych 15 automatycznych stacji meteorologicznych mierzących takie parametry jak :

        - wilgotność powietrza na wysokości 5 cm, 50 cm i 2 m (%),

        - temperaturę powietrza i gleby (°C),

        - ilość opadu atmosferycznego (mm),

        - kierunek i siłę wiatru (m/s),

        - ciśnienie atmosferyczne (hPa),

        - wartość promieniowania słonecznego (W/m2).


Automatyczna stacja meteorologiczna (fot.Maciej Lipka)

        Dzięki rozbudowanej sieci automatycznych stacji meteorologicznych możliwe jest bieżące monitorowanie zagrożenia pożarowego lasu.

        Prognoza zagrożenia pożarowego jest opracowywana codziennie w okresie od 1 marca do 30 września. Pełna informacja o zagrożeniu pożarowym RDLP jest dostępna o godzinie 10oo i 14oo na stronie internetowej:

http://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=20

Głównymi przyczynami powstawania pożarów lasu, są nieostrożność osób korzystających z uroków lasu oraz celowe podpalenia.

PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku podczas pobytu w lesie, o niepaleniu papierosów oraz o zakazie rozpalania ognisk i grillowania w lesie. Jedna iskra z niedopałka papierosa, wyrzucona z pędzącego samochodu może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

 

        W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy RDLP w Szczecinie

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

 

    TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

 

Las płonie szybko, ale jego odnowienie wymaga pracy wielu pokoleń leśników.

REGIONALNY PUNKT
ALARMOWO-DYSPOZYCYJNY w SZCZECINIE

Tel. 91 432 87 68
Tel./Fax. 91 422 85 13
Kom. 698 768 398

e-mail: pad.biuro@szczecin.lasy.gov.pl

Sporządził: Maciej Lipka
   Rys historyczny

  Obiekty ppoż.